โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

โรงเรียนวัดควนส้าน

นางอาคม สุขกลับ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดควนส้าน

Previous slide
Next slide

ประวัติ โรงเรียนวัดควนส้าน

โรงเรียนวัดควนส้าน ตั้งอยู่ที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๕๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ มีอธิการชู ติสสโร เจ้าอาวาสวัดควนส้านเป็นผู้ดำเนินการ โดยการชักชวนเด็กให้มาเรียนหนังสือที่วัด ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบโรงเรียนประชาบาล และไม่เก็บค่าเล่าเรียน ประชาชนในตำบลและหมู่บ้านได้ช่วยเหลือในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามแต่หามาได้ พ.ศ. ๒๔๗๙ ทางราชการได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ชื่อโรงเรียนประชาบาล ตำบลช้างกลาง ๔ (วัดควนส้าน) และแต่งตั้ง นายเยื้อน รัตนจำลอง มาเป็นครูใหญ่

โรงเรียนวัดควนส้าน พ.ศ. ๒๔๘๐ ทางราชการย้ายนายเยื้อน รัตนจำลอง และแต่งตั้งนายประสิทธิ์ สโมสร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และในปีเดียวกันย้ายนายประสิทธิ์ สโมสร ไปโรงเรียนวัดมะนาวหวาน แต่งตั้งนายภักดิ์ คงเสน เป็นครูใหญ่ และบรรจุ นายขาบ บุญวรรณ เป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคาร แบบ ฉ.๑ จำนวน ๖ ห้องเรียน ใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๔๘๒ ทางราชการย้ายนายภักดิ์ คงเสน และแต่งตั้ง นายขาบ บุญวรรณ รักษาการครูใหญ่บรรจุ นายเอื้อม ตราชู นายฟุ้ง ชลรัตน์ เป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๔๘๓ ย้ายนายขาบ บุญวรรณ และแต่งตั้งให้นายจวง สรรพจิต รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายนายจวง สรรพจิต และย้ายนายขาบ บุญวรรณ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๘๕ นายขาบ บุญวรรณ ลาออกจากราชการ จึงแต่งตั้งนายเอื้อม ตราชู มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๘๖ ย้ายนายเอื้อม ตราชู และแต่งตั้ง นายถนอม ณฤทธิ์ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

พ.ศ. ๒๔๘๗ ย้ายนายถนอม ณฤทธิ์ และย้ายนายจวง สรรพจิต มาเป็นครูใหญ่ พร้อมแต่งตั้งนายสุจินต์ จิตติมงคล มาเป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๔๙๐ ย้ายนายจ้วง สรรพจิต แต่งตั้งนายสุนทร ตราชู เป็นครูใหญ่ และย้ายนายนวล ฤทธิรงค์ มาเป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๔๙๖ นายนวล ฤทธิรงค์ เป็นครูใหญ่ ย้ายนายสุนทร ตราชู ไปวัดมะนาวหวาน

พ.ศ. ๒๕๐๐ ทางโรงเรียนได้งบประมาณต่อเติมอาคารแบบ ฉ.๑ ชั้นล่าง ๓๐,๐๐๐ บาท และชาวบ้านจัดทำการก่อสร้างต่อจนเสร็จ ในปี

พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๐๑ ทางราชการได้บรรจุนายน้อม แล้วไทย มาเป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๕๐๓ ทางราชการได้บรรจุนายทวี บุญคง มาเป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๕๐๖ ทางโรงเรียนได้รับอนุญาต ให้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และบรรจุน.ส.สุคนธ์ อักษรทอง มาเป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๕๐๗ ทางราชการได้บรรจุนายจรูญ จัวนาน และนายเอื้อม อุบลพันธ์ มาเป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๕๐๘ ทางราชการได้บรรจุนายบัญชา สุนา มาเป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียนราคา ๒๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์ ชั้นล่างลาดพื้น

พ.ศ. ๒๕๑๐ ทางราชการแต่งตั้งนายศรีจันทร์ พุ่มพวง มาเป็นครูใหญ่โท แต่งตั้งนายนวล ฤทธิ์รงค์ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ ย้ายนายโชติ บุญปราบ นายวิเชียร ฤทธิ์รงค์ มาเป็นครูน้อย

พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางราชการได้ย้ายนายสมเกียรติ ยกประสพรัตน์ มาเป็นหัวหน้าหมวดภาษาไทย นายเอื้อน คงทน มาเป็นหัวหน้าหมวดสังคมศึกษา และได้ย้ายนายเอื้อม อุบลพันธ์ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนองค์การสวนยางนาบอน

พ.ศ. ๒๕๑๒ ทางราชการได้ย้ายนายศรีจันทร์ พุ่มพวง ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดโคกเมรุ และย้ายนายเทียบ คงสิทธิ์ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๑๓ ทางราชการได้ย้ายนายเทียบ คงสิทธิ์ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดโคกเมรุ และย้ายนายประที ปรีชา มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดควนส้าน และในปีนี้เอง ทางราชการได้ย้ายนายวิเชียร ฤทธิ์รุฒม์ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านปากน้ำ และได้บรรจุ น.ส. อนงค์ ผิวนวล มาเป็นครูโรงเรียนวัดควนส้าน

พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางราชการได้ย้ายนางละออง เพชรสงค์ มาเป็นครูโรงเรียนวัดควนส้าน และได้ย้ายนายปรีชา ศิลปวิสุทธ์ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองงา

พ.ศ. ๒๕๑๗ ทางราชการได้ย้ายนายประทีป ปรีชา ไปช่วยราชการโรงเรียนฉวาง และแต่งตั้งนายสมเกียรติ ยกประสพรัตน์ เป็นครูใหญ่

พ.ศ. ๒๕๑๘ นายสมเกียรติ ยกประสพรัตน์ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดควนส้าน และมอบหมายให้นายจรูญ จัวนาน รักษาการครูใหญ่ และในเวลาเดียวกัน นายจรูญ จัวนาน เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบหมายให้นายมงคล จันทร์ รักษาการครูใหญ่

โรงเรียนวัดควนส้าน 

โรงเรียนวัดควนส้าน ปีพ.ศ. ๒๕๒๑ ทางราชการได้ย้ายนายฟอง สันติจิตร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และแต่งตั้งนายประทีป ปรีชา, นายอนันต์ ปรีชา มาเป็นหัวหน้าหมวด และนายมงคล จันทร ได้สมัครใจไปเป็นหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนวัดจันดี และได้ย้ายนายวัชรินทร์ วัฒนภิรมย์, นางเยาวมาลย์ บุญรัตน์ ย้ายนายเจิม เพชรสงค์ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนองค์การสวนยาง ๑

พ.ศ. ๒๕๒๓ ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗๑ หลัง จำนวน ๔ ห้อง

พ.ศ. ๒๕๒๗ ย้ายนายไพรินทร์ เทพราช มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้แต่งตั้งให้ นายศิรินทร์ วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ช่วยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ อีกหนึ่งหลังจำนวน 4 ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางราชการให้งบประมาณต่อเติมอาคาร ๐๑๗ ชั้นล่างอีก ๔ ห้องเรียน โดยมี นายไพรินทร์ เทพราช ย้ายไปโรงเรียนวัดสวนขัน นายเจริญ สุขราช มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. ๒๕๔๐ ทางราชการย้ายนายเจริญ สุขราช และย้ายนายปรีชา ศิลปวิสุทธิ์ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทน

พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นล่าง ๓ ห้องเรียน เป็นอาคารห้องสมุด ห้องคหกรรม และปรับปรุงอาคารสำนักงานด้วยเงินบริจาคอีก ๑ หลัง

พ.ศ. ๒๕๔๒ ทางราชการอนุมัติให้สถานศึกษาปรับปรุงเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องวิชาการมัธยม ห้องพยาบาล ห้องแนะแนว ห้องสื่อ และห้องสหกรณ์

พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ปรับปรุงโรงอาหาร โดยกั้นฝาผนัง สร้างอ่างล้างหน้า สร้างถังเก็บน้ำฝน

พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างอ่างเลี้ยงปลาหน้าอาคาร ๑ และหน้าอาคาร ๓ พร้อมทั้งปรับปรุงห้องทำงานครูชั้นบนและชั้นล่าง พร้อมทั้งจัดทำป้ายคำขวัญเมืองนครศรีธรรมราช และป้ายคำขวัญอำเภอช้างกลาง

พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ดำเนินการเลี้ยงปลานิลเพื่อการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๖ นายปรีชา ศิลปวิสุทธิ์ เกษียณอายุราชการ นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

พ.ศ. ๒๕๔๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ

พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียนโดยการทาสีอาคารเรียน

พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยดีเด่น ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น แนะแนวดีเด่น การแก้ปัญหาทักษะ การอ่านดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นทั้งระดับศูนย์เครือข่ายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพระดับปฐมวัยจาก สมศ. โรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก ๑๒๑ – ๓๐๐ ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น แนะแนวดีเด่น การแก้ปัญหาทักษะการอ่านดีเด่น และครูสอนสังคมดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ ระดับทองของกระทรวงสาธารณสุข นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นระดับเขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ นางแสงจันทร์ พันธุ์วิริยรัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒

โรงเรียนวัดควนส้าน 

โรงเรียนวัดควนส้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนและนักเรียนสอบนักธรรมชั้นโทได้จำนวน ๑๐ คน

พ.ศ. ๒๕๕๔ นางแสงจันทร์ พันธุ์วิริยรัตน์ ได้รับรางวัลครูสอนดี ของ อบจ.นครศรีธรรมราช นายธันวา ณ นคร นายสุรินทร์ นินทศรี และนางปิ่นมณี ตราชู ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา

พ.ศ. ๒๕๕๕ นางแสงจันทร์ พันธุ์วิริยรัตน์ นางอำมร เพ็งหนู และนางไมตรี พรหมรัตน์ ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดีของคุรุสภา นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ นายสุรินทร์ นินทศรี นางปิ่นมณี ตราชู นายประสิทธิ์ คอแก้วนางนุกูล พรหมจรรย์ และนางสุวิมล บุญวรรณได้รับรางวัล ครูผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอช้างกลาง

พ.ศ. ๒๕๕๖ นางวิภาวัลย์สทานสัตย์ นางนุกูล พรหมจรรย์ และนายปริทรรศน์ บุญวรรณได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดีของคุรุสภานางอำมร เพ็งหนู นางแสงจันทร์ พันธุ์วิริยรัตน์ นางสุณาวรรณ จันทร์ทองนางไมตรี พรหมรัตน์และนายโสภนา ชูยงค์ ได้รับรางวัล ครูผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ครูอำเภอช้างกลาง

พ.ศ. ๒๕๕๗ นางนุกูล พรหมจรรย์ นายสุรินทร์ นินทศรี นางวิภาวัลย์ สทานสัตย์ นางอรุโณทัย ทั่วจบ และนางสาวสุณาวรรณ จันทร์ทองได้รับรางวัล ครูผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ครูอำเภอช้างกลาง

พ.ศ. ๒๕๕๘ นางปิ่นมณี ตราชู นางสาวหทัยกาญจน์ ชาญณรงค์ นางสาวพรรณิภา คุณสนอง นางสุนันทา วิมล นายประสิทธิ์ คอแก้ว นายจำลอง สวนได้รับรางวัล ครูผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ครูอำเภอช้างกลาง นางสุณาวรรณ จันทร์ทอง ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

พ.ศ. ๒๕๕๙ นางไมตรี พรหมรัตน์ นางแสงจันทร์ พันธุ์วิริยรัตน์ นางสาวพรรณิภา คุณสนอง นายโสภนา ชูยงค์ นางสาวกาญจนา บุญชู นายกิตติพงษ์ วงศ์สวัสดิ์และนายจำลอง สวน ได้รับรางวัล ครูผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอช้างกลาง

พ.ศ.  ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์ คอแก้ว นางวิภาวัลย์ สทานสัตย์ นางสาวสุภาวดี จันทร์ส่อง นางสาวมลทิรา แก้วบ้านดอน และนางสาวเนตรชนก มณีฉายได้รับรางวัล ครูผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ครูอำเภอช้างกลาง

พ.ศ. ๒๕๖๑ นางอาคม สุขกลับ นางแสงจันทร์ พันธุ์วิริยรัตน์ นางวิภาวัลย์ สทานสัตย์ ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข และนางปิ่นมณี ตราชู นางอิงอร ศรีแก้วณวรรณ นางสาวหทัยกาญจน์ ชาญณรงค์ นายจำลอง สวน และนางสาวณัฐวศา โอกาส ได้รับรางวัลครูผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่นของสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ ครูอำเภอช้างกลาง

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดควนส้านจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการให้มีมาตรฐาน พร้อมจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

พันธกิจ

๒.๑ จัดองค์กรและโครงสร้างในการบริหารงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการแบ่งสายงานและภาระ หน้าที่ตามลักษณะงาน มีแผนปฏิบัติงาน มีการประชุมวางแผน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและชัดเจน
๒.๒ จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ ความถนัดและพัฒนาบุคลากรให้เป็นอาชีพ โดยการศึกษาอบรมและศึกษาดูงาน
๒.๓ จัดให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง
๒.๔ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมมีระเบียบวินัย ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและออกกำลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพกาย จิต และมีบุคลิกภาพที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๕ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหาความรู้พัฒนาตนเอง มีศักยภาพในการรับรู้ข่าวสารและการใช้เทคโนโลยี
๒.๖ จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิใจในความเป็นไทยและท้องถิ่น พร้อมทั้งสู่มาตรฐานสากล
๒.๗ จัดให้มีสื่อการสอนที่เหมาะสม นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้
๒.๘ ปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารประกอบ ห้องพิเศษ และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้น่าอยู่น่าเรียน และเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักเรียน ทั้งสอดส่องดูแลให้ผู้เรียนปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ สิ่งมัวเมา โรคเอดส์ และโรคติดต่อร้ายแรง
๒.๙ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทั้งแสวงหาความร่วมมือในการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้พัฒนาการศึกษา
๒.๑๐ จัดระบบนิเทศภายใน การวัดผลประเมินผลและทบทวนเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบ

นานาสาระ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.