โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

กิจกรรม English camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม English camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ขอขอบคุณวิทยากรเเละคณะครูโรงเรียนวัดควนส้านทุกท่านที่ร่วมกันสร้างความสุขเเละรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ก่อนปิดภาคเรียน

กิจกรรม กิจกรรม