โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดควนส้าน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 7 10 17 1
อนุบาล 2 12 14 26 1
อนุบาล 3 10 5 15 1
รวมชั้นอนุบาล 29 29 58 3
ป.1 12 14 26 1
ป.2 8 9 17 1
ป.3 13 20 33 1
ป.4 8 15 23 1
ป.5 9 11 20 1
ป.6 9 7 16 1
รวมชั้นประถมศึกษา 59 76 135 6
ม.1 5 5 10 1
ม.2 10 3 13 1
ม.3 6 3 9 1
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 21 11 32 3
รวมทั้งหมด 109 116 225 12