โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ วิธีการสอนคณิตศาสตร์ของครูเพื่อให้นักเรียนสนใจ

ความรู้

ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรู้ข้อมูล ซึ่งหมายความว่า การเรียนรู้ประเภทหนึ่งมีบทบาทเชิงบวกในการส่งเสริมการเรียนรู้อีกประเภทหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การเรียนคณิตศาสตร์เอื้อต่อการเรียนฟิสิกส์ การเรียนลูกคิดเอื้อต่อการคำนวณทางจิต การเรียนเรขาคณิตของระนาบจะเอื้อต่อการเรียนรู้เรขาคณิตที่เป็นของแข็งเป็นต้น

ผู้ที่เข้าใจภาษาอังกฤษ สามารถเชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสได้อย่างง่ายดาย การถ่ายทอดความรู้ในเชิงบวกมักเกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาการเรียนรู้ 2 รายการ เพราะมีความคล้ายคลึงกัน กระบวนการเดียวกันหรือใช้หลักการเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ความรู้เชิงสมการจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมถึงความรู้ความไม่เท่าเทียมกัน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ช่วยให้การเรียนรู้คณิตในโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่น การเรียนรู้ความรู้ทางคณิตศาสตร์จะช่วยแก้ปัญหาการคำนวณทางฟิสิกส์ ความชำนาญของทักษะการอ่าน ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน การเรียนรู้ภาพสเก็ตช์ จะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ภาพสีน้ำมันในอนาคต เพราะถือเป็นการถ่ายทอดเชิงบวก

การถ่ายทอดความรู้ มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียน ความรู้ทางจิตวิทยาบอกเราว่า การโยกย้ายถิ่นฐานหมายถึง อิทธิพลของความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ของแต่ละบุคคลต่อการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ โดยประกอบด้วยข้อดี และอุปสรรคสองประการที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีตรรกะอย่างเข้มงวด ดังนั้นความรู้จึงเป็นระบบ

ความรู้ เดิมเป็นพื้นฐานของความรู้หลัง เพราะความรู้หลังเป็นการขยายและพัฒนาความรู้เดิม ดังนั้นในฐานะครูคณิตศาสตร์ด้านหนึ่ง เขาต้องเก่งในการสอนที่ดี ในทางกลับกัน เขาต้องเก่งในการค้นคว้าและสร้างวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างความรู้ก่อนและหลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการยึดความรู้อย่างแน่นหนา ทั้งก่อนและหลังการเชื่อมโยงภายในของความรู้ เพื่อขจัดการรบกวนเพื่อส่งเสริมการโยกย้ายความรู้ในเชิงบวก

โดยเน้นองค์ประกอบเดียวกัน ในบริบทการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีจำนวนการถ่ายทอดความรู้เชิงบวกที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ การบวกและการลบของจำนวนเต็ม พวกเขาได้เรียนรู้อัลกอริธึมการบวกและการลบของจำนวนเต็ม การเรียนรู้การบวกและการลบทศนิยมต่อไปนี้ เพราะจะเป็นการขยายการบวกและการลบของจำนวนเต็ม

โดยมีความเกี่ยวข้องจำนวนหน่วยเดียวกัน สามารถเพิ่มโดยตรงซึ่งเป็นส่วนองค์ประกอบในทั้ง 2 สถานการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการสอนการบวกและการลบทศนิยม จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างและเน้นองค์ประกอบทั่วไปนี้ มีการแนะนำให้นักเรียนเข้าใจประเด็นสำคัญนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างการถ่ายทอดความรู้เชิงบวก โดยกล่าวคือ การขยายกฎของการบวกและการลบของจำนวนเต็มเป็นทศนิยม

นอกจากนี้การดำเนินการลบและทำความเข้าใจว่า ทำไมจุดทศนิยมต้องสอดคล้องกัน จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า ครูควรให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับขั้นตอน รวมถึงความต่อเนื่องของกระบวนการสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เพื่อแนะนำนักเรียนให้เข้าใจและรับรู้องค์ประกอบเดียวกัน ในกระบวนการเรียนรู้ความรู้เก่าและใหม่ เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเชิงบวก ซึ่งจะทำให้ได้รับผลการสอนที่ดี

ควรเข้าใจลักษณะสำคัญของแนวคิดหลัก เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ธรรมชาติของสิ่งที่จะถูกกำหนดโดยสาระสำคัญของพวกเขา เช่นเดียวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นในการสอนคณิตศาสตร์ ครูควรแนะนำนักเรียนให้เข้าใจลักษณะสำคัญของแนวคิดหลัก การถ่ายทอดความรู้ในเชิงบวกให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างเช่น เมื่อสอนกราฟิกแบบแกนสมมาตร หากครูสรุปและปรับแต่งลักษณะสำคัญของกราฟิกตามแกนสมมาตร ให้พับกราฟิกลงครึ่งหนึ่งตามเส้นใดเส้นหนึ่ง ทั้งสองส่วนทั้งสองด้านของเส้นจะซ้อนทับกันอย่างสมบูรณ์ โดยผ่านการสาธิตของครูและนักเรียน ในการดำเนินงานเพื่อเน้นการมุ่งเน้นการเรียนการสอนนี้ จะสามารถส่งเสริมการถ่ายโอนในเชิงบวกของนักเรียนมีความรู้ เพื่อให้เป็นไปเปรียบเทียบหน้าจั่ว สามเหลี่ยม

หน้าจั่วสี่เหลี่ยมคางหมูและวงกลม ความรู้ของความสมมาตร และจำนวนแกนสมมาตรตามลำดับสามารถแก้ไขได้ง่าย การปฏิรูปวิธีการสอนเพื่อสร้างเงื่อนไข สำหรับการถ่ายทอดความรู้ของนักเรียนในเชิงบวก ในกรณีการสอนที่ประสบความสำเร็จหลายกรณีแสดงให้เห็นว่า การถ่ายทอดความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในเชิงบวกนั้น ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์ของครู

ดังนั้นโดยการปฏิรูปวิธีการสอน โดยเริ่มจากมุมมองของการสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน การสร้างเงื่อนไขสำหรับการถ่ายทอดความรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนในเชิงบวก ควรกระตุ้นความสนใจของครูอย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างเช่น ในการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการหาตัวคูณร่วมน้อย ซึ่งจะสรุปได้ว่า ตัวคูณร่วมน้อยของตัวเลข 2 เท่ากับพวกเขาร่วมกันเป็นปัจจัยสำคัญ

สำหรับนักเรียนต้องทำความเข้าใจของความยาก หากออกแบบคำถามง่ายๆ ที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงของนักเรียนในระหว่างการสอนก่อน ควรเตรียมหนังสือแต่ละเล่มให้มีความหลากหลาย มีกี่เล่มที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนได้ หลังจากคิดแล้ว นักเรียนจะตอบคำถามนี้ให้ถูกต้องได้ไม่ยาก ด้วยความช่วยเหลือจากสถานการณ์ปัญหานี้ ทำให้นักเรียนมีพื้นฐานประสบการณ์ในการเรียนรู้

วิธีการหาตัวคูณร่วมน้อย เพื่อให้พวกเขาสามารถรับรู้วิธีการคิดทางคณิตศาสตร์ของชุดรวมตามประสบการณ์ของตนเอง แล้วกลับไปหาวิธีการหาตัวคูณร่วมน้อย เมื่อตรวจสอบปัญหาของการแสวงหาที่เกิดขึ้น การถ่ายทอดความรู้ของนักเรียนในเชิงบวกก็เกิดขึ้นด้วย การแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของหลักสูตร

ทัศนคติการเรียนรู้เชิงบวกของนักเรียนเอื้อต่อการถ่ายทอดความรู้เชิงบวก โดยกล่าวคือ ถ้าเด็กไม่มีความปรารถนาที่จะเรียนรู้ความคิด ดังนั้นแนวคิดการสอนของครู สามารถทำให้รักเรียนรับรู้ได้ด้วยความร่วมมือของทัศนคติ การเรียนรู้เชิงบวกของนักเรียนเท่านั้น มิฉะนั้น คำสอนอาจจะล้มเหลวเนื่องจากนักเรียนไม่รับฟัง

นักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ได้อย่างไร ในความคิดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การปลูกฝังให้นักเรียนรักคณิตศาสตร์ และมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ในวงกว้าง ด้วยความสนใจเท่านั้นที่เราสามารถสำรวจ คิดและเจาะลึกได้ โดยใช้สิ่งที่รู้โดยสัญชาตญาณเพื่อสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จัก เพื่อให้ตระหนักถึงการถ่ายทอดความรู้ วิธีการและความสามารถในเชิงบวก เพื่อรักษาความคิดของเราให้อยู่ในสถานะที่กระฉับกระเฉง

กล่าวโดยย่อคือ ในการสอนในฐานะครู เราควรให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความสามารถในการถ่ายทอดของนักเรียน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเอื้อต่อการพัฒนาความคิดที่กลมกลืนกันเท่านั้น แต่จะต้องนำผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียน นำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อสังคม ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการศึกษาคณิตศาสตร์

 

บทความอื่นที่น่าสนใจ บุหรี่ การเลิกบุหรี่ส่งผลดีต่อระบบการทำงานของร่างกายอย่างไรบ้าง