โรงเรียนวัดควนส้าน

หมู่ที่ 6 บ้านควนส้าน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-450001

อาคารสถานที่


อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดควนส้าน

อาคารสถานที่
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2531
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2509
อาคารสถานที่
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2523
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
building5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
building6
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2531
building7
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2561